DSS tarnybos funkcijų atlikimas

Pagal darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin. 2003, Nr. 70-3170) 12 straipsnio 1 dalį darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiria vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį su <…>juridiniu asmeniu <…> dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo <…>.
MB „Teisingas verslas“ darbų saugos specialistai atliks Jūsų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kurių metu:

konsultuos darbdaviui atstovaujantį asmenį ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir teiks darbdaviui atstovaujančiam asmeniui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti;

nustatyta tvarka instruktuos darbuotojus;

organizuos darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus;

sudarys darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuos privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuos šių rekomendacijų įgyvendinimą;

darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuos, atliks ir koordinuos profesinės rizikos vertinimą įmonėje, pildys Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą;

rengs įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;

dalyvaus tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, analizuos nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, registruos įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaups kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe;

rengs nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuos jų parengimą, kontroliuos prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi;

kontroliuos darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;

teiks informaciją darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, darbuotojams, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;

dalyvaus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje;

organizuos darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

dalyvaus įmonės valstybių kontrolės institucijų patikrinimo metu (Valstybinės darbo inspekcijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento);

kitas, pagal poreikį, funkcijas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.