Registracijos žurnalai

Instruktavimas – darbuotojo informavimas apie jo darbovietėje, darbo aplinkoje, darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojo saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų.

Instruktavimo tikslas – užtikrinti, kad darbuotojas gautų visapusę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą įmonėje, gaisrinę ir civilinę saugą ir bendrąsias jos taisykles, apie profesinę riziką įmonėje bei darbo vietoje, apie įmonėje galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir saugius veikimo būdus, privalomus jam atliekant pavestus darbus.

Pagrindiniai instruktavimų registracijos žurnalai:

Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis registracijos žurnalas.
Registruojamas supažindinimas su įmonėje parengtomis darbo tvarkos taisyklėmis.
Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas. Registruojami įmonėje įvykę nelaimingi atsitikimai bei incidentai darbe.
Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas. Priimant į darbą visi darbuotojai supažindinami su įvadine darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija.
Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnalas. Registruojami darbo vietoje, pagal atliekamo darbo pobūdį parengtas, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, atliekamas pirminis, periodinis bei papildomas instruktavimas darbo vietoje.
Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais registracijos žurnalas. Registruojamas supažindinimas su darbuotojo teisėmis, pareigomis, atsakomybe bei atliekamomis darbo funkcijomis konkrečioms pareigoms, kurioms jis yra įdarbintas.
Gaisrinės saugos instruktavimų registracijos žurnalas. Registruojami įmonės darbuotojų gaisrinės saugos instruktavimai, kurie yra pirminiai, periodiniai bei papildomi.